Jaką oczyszczalnię wybrać? - Ekosystem- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków, szamba, innowacyjne systemy odzyskiwania wody, sprzedaż, montaż serwis.

Przejdź do treści

Menu główne:

Aby dokonać odpowiedniego wyboru oczyszczalni ścieków należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Między innymi ilość osób na stałe zamieszkujących posesję, warunki gruntowe, możliwość odprowadzenia ścieków oraz ewentualną potrzebę wykorzystania wody. Poniżej podajemy opisy poszczególnych rodzai oczyszczalni, aby bardziej przybliżyć mechanizmy ich działania.
OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA
Biologiczna czyszczalnia ścieków przeznaczona jest do zagospodarowania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z jednorodzinnego gospodarstwa domowego.

Oczyszczalnie ścieków odbywa się z zastosowaniem metody osadu czynnego. Jest to proces biologiczny, w którym mikroorganizmy tlenowe wykorzystują zawarte w ściekach zanieczyszczenia do własnych procesów życiowych - w ten sposób je usuwając. Nowoczesna konstrukcja oczyszczalni i zastosowana metoda oczyszczania, uniemożliwiają przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska. Całość procesów oczyszczania zachodzi w szczelnych zbiornikach, a na zewnątrz odprowadzane są już oczyszczone ścieki.

Sposoby odprowadzania oczyszczonych ścieków:

Stopień redukcji zanieczyszczeń na odpływie oczyszczalni umożliwia odprowadzenie oczyszczonych ścieków do następujących odbiorników.
• Rów melioracyjny
• Ciek rzeczny
• Zbiornik retencyjny
• Połączenie z systemem odwodnienia budynku, bądź wody opadowej
• Skrzynki odwadniające.
• Studnia chłonna
• Drenaż odprowadzający oczyszczone ścieki
• Rozprowadzenie powierzchniowe
OCZYSZCZALNIA DRENAŻOWA
Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym są przeznaczone do podczyszczania w warunkach beztlenowych
(osadnik gnilny) oraz doczyszczania tlenowego (drenaż rozsączający) ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw indywidualnych.
Przed rozpoczęciem montażu każdej przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym należy wykonać rozpoznanie warunków gruntowo -wodnych na działce, gdzie ma być posadowiona oczyszczalnia oraz zgłosić budowę właściwemu organowi terenowemu.

Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym opiera się na dwuetapowym oczyszczaniu ścieków:

Etap I - podczyszczanie w warunkach beztlenowych - realizowany jest w osadniku gnilnym i polega na wstępnym podczyszczeniu ścieków przy udziale bakterii beztlenowych.
Etap II - doczyszczanie tlenowe - to doczyszczanie w warunkach tlenowych, realizowane poprzez system złoża rozsączającego.

Elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania każdego systemu z drenażem rozsączającym jest zastosowanie kruszywa. W celu uzyskania wysokiej skuteczności doczyszczania zaleca się stosowanie kruszywa o frakcji 16-32mm. Osadniki gnilne, oferowane w oczyszczalniach drenażowych, wykonane są z polietylenu metodą rotomouldingu. Charakteryzują się monolityczną budową bez szwów, łączeń i spawów. Osadniki odporne są na działanie substancji agresywnych oraz niskie temperatury.

Eksploatacja oczyszczalni:
Wyjmowanie kosza filtracyjnego raz na 6 miesięcy i przepłukiwanie materiału filtracyjnego wodą
wybieranie osadu z osadnika raz na 1,5 -2 lata.
Zaleca się stosowanie biopreparatów.
Urządzenia montowane przez nas są zgodne z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane atesty, aprobaty i certyfikaty.
OCZYSZCZALNIE TUNELOWE
Z uwagi na rosnące ceny kruszywa oraz zwiększające się problemy z dostępnością tego surowca rozwiązanie to pozwala zastąpić klasyczny układ drenażu rozsączającego z podsypką żwirową przez układ niewymagający dodatkowych surowców poza tunelami filtracyjnymi.

Tunele instaluje się bezpośrednio w gruncie rodzimym, co czyni instalację prostą i szybką.
Duża powierzchnia infiltracyjna tuneli pozwala ograniczyć powierzchnię poletka filtracyjnego, zredukować długość systemu rozsączenia, a odpowiednie ożebrowanie komory pozwala na instalację urządzenia nawet w miejscach o niedużym natężeniu ruchu kołowego (podjazd do garażu).Tunele wykonane z polipropylenu w odcinkach po 1,2 metra są wygodne w transporcie oraz łatwe w montażu. Technologia oczyszczania ścieków podobnie jak w tradycyjnym drenażu rozsączającym, składa się z dwóch etapów:

I etap – podczyszczanie w warunkach beztlenowych (osadnik gnilny)
II etap – doczyszczanie w warunkach tlenowych w gruncie z udziałem bakterii tlenowych naturalnie bytujących w środowisku.

Komory filtracyjne wykorzystywane są właśnie w II etapie procesu oczyszczania, a dokładniej w infiltracji oraz napowietrzaniu ścieku. Dzięki dużej powierzchni infiltracji oraz znakomitym warunkom tlenowympanującym w tunelu rozwija się w nim błona biologiczna, przez którą przechodzi ściek, w efekcie czego oczyszcza się, uzyskując wysokie parametry redukcji zanieczyszczeń.Eksploatacja instalacji nie odbiega od czynności eksploatacyjnych w typowej oczyszczalni.Inwestycja w POŚ z tunelami filtracyjnymi w zastępstwie tradycyjnego drenażu ze żwiru i piasku nie podwyższa kosztów jej wykonania i z pewnością warto ją rozważyć jako alternatywę tradycyjnych rozwiązań.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego